Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor (CoR) este instanţa europeană cu rol consultativ ce reprezintă vocea autorităţilor locale în Uniunea Europeană. Infiinţat în anul 1994, în baza Tratatului de la Maastricht ce a intrat în vigoare în 1993, CoR este un organism complementar celor trei instituţii comunitare (Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European), având rolul de a reprezenta interesele colectivităţilor locale şi regionale şi de a asigura participarea acestora la procesul de integrare.

Importanţa Comitetului Regiunilor a crescut de-a lungul timpului, iar din 2009, prin Tratatul de la Lisabona, şi-a consolidat statutul şi rolul politic, consultarea sa devenind obligatorie pe tot parcursul procesului legislativ ce implică Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în domenii diverse, cum ar fi: coeziune economică şi socială, reţele de infrastructură transeuropene, transporturi, sănătate, educaţie şi cultură, ocupare, politică socială, formare profesională, protecţia mediului, schimbări climatice, protecţie civilă, energie.

Prin legitimitatea lor politică, membrii CoR asigură reprezentarea instituţională a tuturor teritoriilor, regiunilor, oraşelor şi localităţilor din Uniunea Europeană, având drept misiune implicarea autorităţilor regionale şi locale în procesul decizional european şi încurajarea unei participări active a cetăţenilor la acest proces. În acest scop, membrii CoR cooperează cu Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, iar în statele membre, cu instituţiile de la diferite niveluri ale autorităţii publice, conform principiului guvernanţei pe mai multe niveluri.

Membrii adoptă recomandări politice referitoare la strategiile europene şi participă la elaborarea legislaţiei comunitare. Chiar înainte de conceperea actelor normative, propun abordări şi orientări politice extrase din experienţa şi expertiza autorităţilor regionale şi locale, cărora le revine cel mai adesea sarcina aplicării legislaţiei. Ei participă, totodată la exercitarea democraţiei şi a cetăţeniei europene, precum şi la promovarea valorilor reprezentate de acestea şi contribuie la punerea în aplicare a drepturilor fundamentale şi a protecţiei minorităţilor, veghează la respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, pentru ca deciziile europene să fie adoptate şi aplicate cât mai aproape de cetăţeni şi la nivelul cel mai adecvat.

Scopul principal al activităţii membrilor CoR este acela de a asigura o dezvoltare armonioasă şi durabilă a tuturor teritoriilor, de a contribui la îndeplinirea obiectivelor de coeziune economică, socială şi teritorială ale Uniunii Europene. Aceste deziderate nu se pot realiza decât prin asigurarea autonomiei şi a dreptului de a dispune de resurse financiare adecvate, care să permită exercitarea competenţelor cu care au fost investiţi. Astfel, CoR promovează principiile şi mecanismele bunei guvernanţe şi încurajează procesul de descentralizare. Totodată, CoR încurajează cooperarea dintre autorităţile regionale şi locale din statele membre, dar şi cooperarea cu autorităţile regionale şi locale din ţările candidate, din ţările potenţial candidate, din ţările vecine şi din ţările terţe, în cadrul strategiei de extindere, al politicii de vecinătate şi al politicii de dezvoltare, înfiinţarea de platforme şi reţele, organizarea de forumuri pentru facilitarea cooperării şi schimburilor de experienţă între regiuni, oraşe şi localităţi şi dezvoltarea de parteneriate cu asociaţiile reprezentative ale acestora.

  • Membrii : CoR este alcătuit din 353 de membri (aleşi locali) şi un număr egal de supleanţi din cele 28 de State Membre ale UE. Ei sunt numiţi pentru o perioadă de 5 ani de către Consiliul Uniunii Europene, în baza  propunerilor venite din partea Statelor Membre, iar mandatul lor poate fi reînnoit (articolul 263 al Tratatului). Membrii CoR deţin mandate (administrative) pe plan local şi, ca urmare, menţin constant legătura cu cetăţenii. Ei îşi exercită funcţiunile în cadrul CoR în deplină independenţă, în interesul general al comunităţii.
  • Grupurile politice: In cadrul Comitetului Regiunilor activează patru grupuri politice: 1) popularii, 2) socialiştii, 3) liberalii şi 4) conservatorii şi reformiştii, apartenenţa la un grup politic depinzând de apartenenţa la partidul naţional corespunzător.
  • Organele CoR: Adunarea Plenară, Preşedintele, Biroul şi Comisiile constituie organele CoR. Preşedintele CoR este în prezent spaniolul Ramon Luis Valcárcel Siso (Partidul Popular European), preşedinte al Comunităţii Autonome Murcia.

Lucrările CoR se desfăşoară în 6 comisii ce îşi împart competenţele pentru domeniile politice, fiecare Stat Membru având dreptul la un anumit numar de locuri în Comisii. României îi sunt atribuite câte 5 locuri în fiecare Comisie.

Anual au loc 6 adunări plenare, în cadrul cărora sunt dezbătute şi aprobate în medie aproximativ 50 de avize privind legislaţia UE, avize ce sunt pregătite în cele 6 comisii şi în consultările cu părţile interesate.

  • Delegaţiile naţionale: Membrii şi supleanţii provenind dintr-un Stat Membru formează o delegaţie naţională. Delegaţiile naţionale reflectă ansamblul echilibrului politic, geografic şi administrativ teritorial al fiecărui Stat Membru. Delegaţiile naţionale se reunesc înaintea fiecărei Adunări Plenare a CoR pentru a dezbate poziţia autorităţilor locale faţă de subiectele politice ce vor fi abordate în Plenară.

Fiecare delegaţie naţională îşi stabileşte propria sa organizare internă, alegând un preşedinte şi un coordonator. Rolul coordonatorului este acela de a asigura legătura dintre serviciile CoR şi membrii delegaţiilor naţionale.

Delegaţia Romaniei la CoR:

Delegaţia României la CoR este alcatuită din 15 membri şi tot atâţia supleanţi. Distribuţia locurilor pe Asociaţiile naţionale de autorităţi locale în cadrul delegaţiei României este următoarea:

                   Membri                 Supleanţi

UNCJR                  6                             6

AMR                     3                             3

AOR                      3                             3

ACOR                    3                             3

 

Procedura de nominalizare:

Guvernul României a adoptat un Memorandum, semnat de primul-ministru, ce stabileşte procedura de nominalizare a membrilor delegaţiei României la CoR, procedură aprobată, în prealabil, de către cele 4 asociaţii de autorităţi locale.

Fiecare din cele 4 asociaţii (UNCJR, AMR, AOR şi ACOR) transmite propunerile sale în atenţia MDRAP, care a preluat de la MAI problematica notificării reprezentanţilor României la Comitetul Regiunilor.    

Criteriile ce trebuie îndeplinite în procesul de nominalizare se referă la echilibrul geografic şi distribuţia teritorială (judeţe/municipii/oraşe/comune), echilibrul politic şi de gen (femei/bărbaţi), precum şi la cunoaşterea unei limbi străine.

Guvernul naţional emite o decizie pe care o transmite Consiliului UE (Consiliul de Miniştri), acesta din urmă desemnând în mod oficial componenţa delegaţiei României la CoR.

Actualul preşedinte al delegaţiei naţionale a României este dl Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj, iar coordonatorul delegaţiei naţionale este dna Liliana Mangeac, coordonatorul Biroului UNCJR – Bruxelles.

Lista membrilor delegaţiei naţionale a României la CoR se regăseşte anexat.   

Nr.

Nume şi prenume

Funcţia

Partidul

Membru/Supleant

1.

Csaba BORBOLY

Preşedinte CJ Harghita

UDMR

M

2.

Ion PRIOTEASA

Preşedinte CJ Dolj

PSD

M

3.

Gheorghe FALCA

Primar Arad

PNL

M

4.

Robert NEGOITA

Primar sector 3, Bucureşti

PSD

M

5.

Cătălin MUNTEANU

Primar Codlea

PNL

M

6.

Emilian OPREA

Primar Chitila

PNL

M

7.

Emil DRAGHICI

Primar Vulcana Băi

Ind

M

8.

Mariana GAJU

Primar Cumpăna

PSD

M

9.

Alin NICA

Primar Dudeştii Noi

PNL

M

10.

Marian PETRACHE

Preşedinte CJ Ilfov

PNL

S

11.

Horia TEODORESCU

Preşedinte CJ TULCEA

PSD

S

12.

Istvan VAKAR

Vicepreşedinte CJ Cluj

UDMR

S

13.

Silviu PONORAN

Primar Zlatna

PNL

S

14.

Adrian TEBAN

Primar Cugir

PNL

S

15.

Stefan ILIE

Primar Luncaviţa

PNL

S

16.

Cornel NANU

Primar Cornu

PSD

S
 Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe