CPLRE

Congresul Puterilor Locale şi Regionale (CPLRE)  este o adunare politică pan-europeană formată din 636 aleşi locali – consilieri regionali şi municipali, primari şi preşedinţi de regiuni/provincii -, reprezentând mai mult de 200.000 de colectivităţi din 47 de ţări europene.
El are drept misiune promovarea democraţiei teritoriale, îmbunătăţirea guvernanţei locale şi regionale şi întărirea autonomiei autorităţilor locale. CPLRE veghează la aplicarea principiilor prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale şi încurajează procesul de descentralizare şi de regionalizare, cât şi cooperarea transfrontalieră între oraşe şi regiuni.
In mod practic, Congresul desfăşoară următoarele activităţi :
 • Evaluarea democraţiei locale, prin organizarea de misiuni de monitorizare în fiecare ţară membră, în vederea evaluării punerii în aplicare a Cartei europene a autonomiei locale. Concluziile acestor misiuni şi recomandările, pe care Guvernele trebuie să le respecte, precum şi rezoluţiile referitoare la îmbunătăţirea guvernanţei colectivităţilor locale, sunt prezentate în rapoartele de monitorizare. Această activitate de monitorizare constituie baza pentru stabilirea unui dialog politic constructiv cu autorităţile Statelor Membre. Prin aceste lucrări, Congresul le încurajează să ia în considerare dimensiunea locală şi regională şi asocierea deplină a colectivităţilor locale în alegerile politice pe care le fac. Congresul veghează, totodată, la respectarea principiului de subsidiaritate ce garantează transferarea competenţelor şi resurselor financiare de la autorităţile centrale către eşalonul local şi regional. O serie de reforme legislative au fost iniţiate de către Statele Membre în baza rezultatelor rapoartelor de monitorizare ale Congresului.
 
 • Observarea alegerilor locale şi regionale este o activitate periodică desfăşurată în cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei. Aceste misiuni de observare acoperă ansamblul procesului electoral şi sunt complementare monitorizării aplicării Cartei europene a autonomiei locale. Rolul specific al aleşilor locali şi regionali, membri ai CPLRE, în calitate de observatori ai alegerilor locale, contribuie la legitimitatea şi credibilitatea procesului electoral la nivel local şi regional. Observarea alegerilor, care acoperă derularea campaniei electorale şi a scrutinului, permite angajarea unei cooperări la cel mai înalt nivel cu reprezentanţii autorităţilor naţionale, partidele şi grupurile politice, cât şi cu comisiile electorale, mass media şi ONG-uri.
Rapoartele elaborate în urma misiunilor de observare permit evaluarea situaţiei înainte de ziua scrutinului ţinând seama de contextul politic şi societal specific, cât şi de condiţiile juridice şi organizarea scrutinului, descriind faptele pertinente observate în ziua scrutinului, precum şi în cele următoare.
In cadrul acordului său cu Comitetul Regiunilor (UE), delegaţiile Congresului includ, de asemenea, membri ai acestei instituţii. In plus, misiunile de observare pot fi realizate în cooperare cu Adunarea parlamentară a Consiliului Europei şi cu Comisia de la Veneţia.
 • Realizările Congresului se concretizează, în principal, în Convenţii şi Carte. CPLRE a elaborat de la crearea sa şi până în prezent o serie de tratate internaţionale, cum ar fi Carta europeană a autonomiei locale. Devenită Tratat internaţional de referinţă în acest domeniu, ea stabileşte normele europene comune penru protejarea drepturilor colectivităţilor locale. Ea angajează statele europene ce au ratificat-o să respecte obligatoriu un anumit număr de condiţii, principii şi practici în domeniu. Deschisă spre semnare în anul 1985 şi intrată în vigoare în 1988, ea a fost ratificată, până în prezent, de 45 de State Membre ale Consiliului Europei. La 16 noiembrie 2009, un Protocol adiţional completa textul Cartei europene a autonomiei locale, având drept obiect dreptul de a participa la activităţile colectivităţilor locale.[STCE n° 207]
 
Printre celelalte instrumente juridice şi texte de referinţă ale Congresului se numără şi :
 • Convenţia-cadru privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale (1980) [STCE n° 106] ;
 • Convenţia privind participarea străinilor la viaţa publică la nivel local (1992) [STCE n° 144] ;
 • Carta limbilor regionale sau minoritare (1992) [STCE n° 148] ;
 • Carta urbană (1992) ;
 • Carta privind participarea tinerilor la viaţa municipală şi regională (1992);
 • Codul european de conduită privind integritatea politică a aleşilor locali (1999) ;
 • Convenţia peisagistică (2000) [STCE n° 176]
 
 • Reţele şi asociaţii partenere : CPLRE participă activ la proiecte vizând întărirea democraţiei locale şi a cooperării transfrontaliere în Europa, favorizând crearea de asociaţii de puteri locale şi regionale, agenţii ale democraţiei locale şi Euroregiuni de un nou tip.
Asociaţiile naţionale de puteri locale şi regionale – au drept scop apărarea, la nivel naţional, a intereselor autorităţilor locale şi favorizarea dezvoltării unei culturi de parteneriat între autorităţile locale şi centrale. Congresul participă activ la crearea de asociaţii de acest fel (spre exemplu, în Georgia şi Azerbaidjan). In plus, el susţine dezvoltarea Reţelei de asociaţii naţionale de puteri locale şi regionale în Europa de Sud-est (NALAS).
Reţeaua pentru formare – Congresul participă la întărirea competenţelor autorităţilor locale prin organizarea de activităţi de formare adaptată, în special prin intermediul reţelei ENTO – Reţeaua europeană a Institutelor de formare pentru colectivităţile teritoriale – care propune sprijin şi formări specializate pentru ţările din Europa Centrală şi de Est.
Agenţii ale democraţiei locale – Congresul este la originea creării Agenţiilor Democraţiei Locale (ADL) care favorizează respectarea drepturilor omului şi democraţiei, cooperarea transfrontalieră, dialogul intercultural şi dezvoltarea locală în Europa de Sud-est şi Caucazul de sud. Ele stabilesc parteneriate între colectivităţile locale şi regionale şi ONG-uri din Europa şi cooperează între ele în cadrul Asociaţiei Agenţiilor Democraţiei Locale (ALDA).
Euroregiuni de un nou tip – Congresul susţine cooperarea transfrontalieră şi teritorială în cele 47 de State Membre ale Consiliului Europei, în special prin crearea Euroregiunilor de un nou tip ce asociază colectivităţile din ţările membre şi non-membre ale UE. Aceste Euroregiuni permit întărirea legăturilor politice şi economice dintre autorităţile naţionale, regionale şi locale din Statele Membre ale UE, ţările candidate la UE şi alte ţări europene, membre ale Consiliului Europei. Astfel, Euroregiunile de la Adriatica şi de la Marea Neagră au fost create în 2006 şi, respectiv, 2008, la iniţiativa Congresului.
Organele CPLRE:
Preşedintele CPLRE este în prezent dl Herwig Van Staa (Austria, PPE), ales pentru un mandat de 2 ani, în 16 octombrie 2012. Rolul preşedintelui este de a conduce lucrările politice ale Congresului şi celor două Camere, de a executa politica decisă de Congres şi de a-l reprezenta pe lângă alte organizaţii internaţionale, în cadrul politicii generale de relaţii externe a Consiliului Europei.
Biroul Congresului este alcătuit din Birourile celor două Camere şi preşedintele Congresului. Birourile celor două Camere sunt constituite din preşedinţii şi cei 7 vicepreşedinţi ai fiecăreia. România este reprezentată în Biroul Congresului de către dna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Camerei Regiunilor.
Camera Puterilor Locale  se concentrează pe analizarea situaţiei democraţiei locale, observarea alegerilor locale în cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei, favorizarea coeziunii între oraşele europene, dialogul intercultural, respectarea diversităţii şi egalităţii, promovarea principiilor democraţiei locale, inclusiv dincolo de frontierele Europei, etc. Camera Puterilor Locale se reuneşte de două ori pe an, cu ocazia Sesiunilor Congresului.
Camera Regiunilor se concentrează pe formele de guvernanţă şi autonomie regională, promovarea cooperării dintre regiunile europene, rolul transportului intra-regional, buna guvernanţă şi dezvoltarea economică durabilă, etc. Membrii săi provin din entităţi teritoriale situate între Stat şi colectivităţile locale, dispunând fie de prerogative de auto-administrare, fie de prerogative de ordin  statal, şi având capacitatea de a se ocupa, sub propria responsabilitate şi în interesul populaţiei lor, de o parte importantă a afacerilor de interes public, conform principiului de subsidiaritate. Statele membre ce dispun de regiuni cu putere legislativă trebuie să includă membri în Camera Regiunilor.
Forumul statutar, compus din preşedinţii tuturor delegaţiilor naţionale şi din membri ai Biroului, acţionează, în numele Congresului, între Sesiuni. El este convocat, după caz, de către Preşedinte, conform deciziei Biroului.
Comisiile statutare ale CPLRE sunt : Comisia de monitorizare, Comisia pentru guvernanţă si Comisia pentru afaceri curente.
Delegaţia României la Congresul Puterilor Locale si Regionale din Consiliul Europei (CPLRE) este formată din 10 membri şi 10 supleanţi, reprezentând judeţe, municipii, oraşe şi comune.
UNCJR este reprezentată în Camera Regiunilor de către 5 membri şi 5 supleanţi, conform listei anexate.
 

 

CAMERA AUTORITATILOR LOCALE

 

Membru/Supleant

 

Nicolae BARBU

Primar Giurgiu

PSD

M

Ilie Gavril BOLOJAN

Primar Oradea

PNL

M

Laurenţiu Viorel GIDEI

Primar Târgu Bujor

PSD

M

Minodora Susana LUCA

Primar Băişoara

PNL

M

Nuţi ROSU

Primar Făcăieni

PNL

M

Veronica DONTU

Primar Tamaşi

PSD

S

Aurelia FEDORCA

Primar Negreşti Oaş

PSD

S

Gabor KERESKENYI

Primar Satu Mare

UDMR

S

Ionuţ Florin PUCHEANU

Primar Galaţi

PSD

S

Letiţia STOIAN

Primar Semlac

IND

S

 

CAMERA REGIUNILOR

 

Membru/Supleant

 

Claudia BOGHICEVICI

Vicepreşedinte CJ Arad

PNL

M

Aladin Gigi GEORGESCU

Preşedinte CJ Mehedinţi

PSD

M

Robert-Csongor GRUMAN

Vicepreşedinte CJ Covasna

UDMR

M

Emil Radu MOLDOVAN

Preşedinte CJ Bistriţa-Năsăud

PSD

M

Ludmila SFIRLOAGA

Vicepreşedinte CJ Prahova

PSD

M

Simona BRATULESCU

Vicepreşedinte CJ Argeş

ALDE

S

Iustin Marinel CIONCA ARGHIR

Preşedinte CJ Arad

PNL

S

Adrian GADEA

Preşedinte CJ Teleorman

PSD

S

Constantin Dan MANU

Preşedinte CJ Argeş

PSD

S

Adrian Ioan VESTEA

Preşedinte CJ Braşov

PNL

S


 Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe