OPORTUNITATI

Prezentarea initiativei europene Anul 2018 - Anul european al patrimoniului cultural

“Anul European al Patrimoniului Cultural în 2018: o celebrare a diversității și a bogăției patrimoniului nostru european” va fi lansat în perioada 7-8 decembrie a.c. la Milano, fiind singura iniṭiativă de acest gen a Comisiei Europene în timpul mandatului preṣedintelui Jean-Claude Juncker. Partenerii instituṭiilor europene pentru acest demers sunt: Consiliul Europei, Europa Nostra, ICCROM – Centrul internaṭional de studii al Organizaṭiei Naṭiunilor Unite pentru restaurarea ṣi conservarea bunurilor culturale, Europeana – platforma digitală europeană pentru patrimoniul cultural, ICOMOS – Consiliul internaṭional pentru monumente ṣi situri.
În acest context, Comisia Europeană ṣi Comitetul Regiunilor au prezentat birourilor regionale de la Bruxelles, pentru diseminare către autorităṭile locale ṣi regionale pe care le reprezintă, într-o reuniune organizată la 5 octombrie a.c., principalele informaṭii, contacte, acṭiuni care privesc această iniṭiativă.
Dată fiind principala prioritate a instituṭiilor europene pentru următoarea perioadă, aceea de a demonstra că Europa este parte a vieṭii fiecărui cetăṭean, indiferent de domeniu sau sferă de interes, s-a considerat că patrimoniul cultural are capacitatea de a aduce mai puternic în centrul atenției istoria și valorile europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene. În același timp, inițiativa atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate aici impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de mediu asupra siturilor de patrimoniu și traficul ilicit cu bunuri culturale.
Obiectivul general al Anul european propune să se încurajeze şi să se sprijine eforturile Uniunii, statelor membre şi autorităţilor locale şi regionale, în cooperare cu sectorul patrimoniului cultural şi societatea civilă, pentru a proteja, salva, reutiliza, spori, valorifica şi promova patrimoniul cultural european.
Principalele obiective specifice ale anului european sunt:
    promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale;
    sublinierea contribuției economice a patrimoniului cultural la sectoarele creative și culturale, care includ întreprinderi mici și mijlocii, precum și la dezvoltarea locală și regională;
    reliefarea rolului patrimoniului cultural în cadrul relațiilor externe ale UE, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al reconstruirii elementelor distruse ale patrimoniului cultural.
Anul European va dispune de un pachet financiar de 8 milioane €. Din acest buget, 5 milioane vor fi acordate ca sprijin financiar pentru proiectele selecṭionate prin cererea specifică deschisă de către CEDirecṭia generală EAC a Comisiei atrage atenṭia că tema patrimoniului cultural – tangibil sau intangibil – poate reprezenta esenṭa unui parteneriat european de colaborare, respectiv a unui proiect cultural depus ca aplicaṭie prin cea de-a doua cerere deschisă recent prin subprogramul „Cultura″.  Fiṣele de prezentare pentru cele 2 cereri au fost trimise de către UNCJR Bruxelles la 26 septembrie a.c.
Finanṭări pentru patrimoniul cultural se pot obṭine ṣi prin alte programe sau fonduri europene, respectiv „Erasmus+″, „Orizont 2020″, „COSME″, „Europa pentru Cetăṭeni″, fondurile structurale ṣi de coeziune. O bază de documentare este și studiul realizat de Institutul European de la Budapesta „Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities”.
Autoritătile locale ṣi regionale sunt considerate adevăraṭii parteneri pentru concretizarea celebrării patrimoniului, aṣadar acestea sunt încurajate să ia legătura cu coordonatorii naṭionali, dacă doresc să se implice în organizarea unor evenimente locale ṣi să folosească label-ul pus la dispoziṭie de CE. Lista contactelor naṭionale pentru acṭiunile desfăsurate sub egida iniṭiativei Anul 2018 - Anul european al patrimoniului cultural se regaseṣte în anexă.
Grupurile tintă vizate: mai ales copiii (10-15 ani) ṣi tinerii (15-25 ani), dar ṣi publicul larg ṣi experṭii din domeniu
La nivelul UE, au fost proiectate 10 iniṭiative care vor reuni acṭiuni ṣi proiecte ṣi vor răspunde celor 4 axe-cheie stabilite:angajare (partajarea patrimoniului, patrimoniul în ṣcoli ṣi tineretul ṣi patrimoniul), sustenabilitate (patrimoniul în tranziṭie, respectiv turismul ṣi patrimoniul), protejare (calitatea standardelor ṣi riscurile în faṭa acṭiunilor ilicite) ṣi inovare (educaṭie ṣi formare, inovarea socială ṣi guvernanṭa participativă, respectiv ṣtiinṭa în slujba patrimoniului).
Evenimente-cheie la nivel european în 2018:
-          Forumul european pentru cultură, Milano, 7-8 decembrie 2017;
-          Summit-ul european pentru patrimoniu, Berlin, 18-24 iunie 2018;
-          Zilele patrimoniului european, Uniunea Europeană, septembrie 2018 – cu această ocazie, va fi posibil accesul în situri rareori deschise ṣi se vor organiza mii de evenimente la care este preconizată participarea a circa 30 de milioane de oameni;
-          Conferinṭa de închidere, Viena, 11-12 decembrie 2018.
Mai multe informaṭii pe website(click aici), twitter, email la:
https://ec.europa.eu/culture/ european-year-cultural- heritage-2018_en
#EuropeForCulture
[email protected]
 

Despre UNCJR

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autoritati ale administratiei publice locale.Citeste mai multe